Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Finansiellt trolleri i redovisningen

Finansiellt trolleri i redovisningen

Historien är full av företag som har tagit till redovisningsknep för att försköna resultatet, t.ex. amerikanska ENRON. Knepen varierar och de är vanligare än man kan tro, så det gäller att se upp.

De flesta har säkert, precis som undertecknad, haft en period under barn- och ungdomsåren då trolleri var väldigt fascinerande. Att trolla bort mynt, eller kanske hellre trolla fram mynt, är oerhört spännande! Nästan alla avslutar dock sin trollerikarriär ungefär där.

Men visste du att börsnoterade företag kan ägna sig åt finansiellt trolleri i sin redovisning? Som investerare vill du undvika att investera i ett företag där finanschefen inte avslutade sin trollerikarriär i 12-årsåldern. I ”Financial Shenanigans”, vilket kan översättas som “finansbedrägerier”, går Howard Schilit, professor i redovisning, igenom de flesta knep som finns för hur man får kostnader att försvinna och intäkter att dyka upp ur tomma intet. Och de som trodde att pengar aldrig ljuger…tyvärr, men det är en myt. En kreativ finanschef kan lätt trolla fram pengar.

Som investerare är det lätt att bli lurad

Redovisningspraxis är något subjektiv. Det finns förstås incitament för att försköna bokföringen – målet är att skapa bästa möjliga utveckling för aktiekursen. Revisorerna spelar en viktig roll, men kan snabbt hamna i en intressekonflikt. Som revisor vill du behålla din yrkesmässiga integritet, men också behålla kunden. I slutändan är det ju kunden som betalar din lön.

Det finns massor av sätt att fuska med redovisningen. Överskådligt kan de delas in i fyra områden:

  • Fusk med resultaträkningen
  • Fusk med kassaflödet
  • Fusk i samband med uppköp och försäljning av företag
  • Fusk i presentationen av nyckeltal
  1. Fusk med resultaträkningen

Resultaträkningen påverkas genom att intäkter och kostnader flyttas framåt eller bakåt i tiden. Att definiera kostnader som tillgångar är ett av många grepp. Att definiera att forsknings- och utvecklingskostnaderna inte bör belasta resultaträkningen är enkelt. En annan variant är att företaget säljer en fabrik eller liknande till ett onormalt lågt pris och samtidigt ingår ett leveransavtal med köparen av fabriken med mycket gynnsamma villkor. Investerarna vill hellre ha ett stabilt intäktsflöde med höga marginaler i framtiden än en hög engångsvinst vid försäljning av en tillgång.

Som investerare ska du vara uppmärksam om företagen ändrar sina principer för intäktsredovisning. Det kan handla om att företaget börjar registrera intäkter när de levererar produkten till distributören, istället för till själva kunden. Ändrade principer för intäktsredovisning kan normalt upptäckas genom att kundfordringarna ökar.

Att flytta framtida kostnader till idag kan verka konstigt. Men om företaget har ett ovanligt bra kvartal och det finns en del mörka moln vid horisonten kan det vara frestande att ta ut fler kostnader idag och hellre öka marginalerna för kommande regniga dagar. En annan möjlighet är att skriva ner lagret under det bra kvartalet och senare sälja det nedskrivna lagret med skyhög marginal under sämre tider. Investerarna kommer att vara villiga att betala en högre multipel (P/E) för företag som uppvisar stabilitet i resultatutvecklingen.

  1. Fusk med kassaflödet

I filmen ”Twins” från 1988 möter vi Arnold Schwarzenegger och Danny DeVito. Arnold är den av tvillingarna som verkar ha fått de bra generna, medan Danny måste nöja sig med de svaga generna. ”Tvillingarna” i kassaflödet är det operativa kassaflödet och kassaflödet från investeringsaktiviteter. Företagen har incitament att visa upp bästa möjliga operativa kassaflöde. Så länge det operativa kassaflödet är bra är de flesta investerare nöjda.

Företagen kan dock med ganska enkla grepp flytta kontantkostnader, som skulle ha belastat det operativa kassaflödet, till investeringsdelen. Inköp som företaget gör kan bokföras mot investeringar, men är egentligen en del av den operativa verksamheten och borde belasta det operativa kassaflödet. Ett annat kreativt knep för att förbättra det operativa kassaflödet är att sälja lagret till en finansiell aktör före årsskiftet med ett återköpsavtal efter årsskiftet.

  1. Fusk i samband med förvärv och försäljning

Företag som hela tiden köper andra företag är särskilt benägna att manipulera redovisningen och som investerare måste man vara medveten om riskerna. I sådana företag, som hela tiden gör uppköp, kan det operativa kassaflödet se bättre ut än det egentligen är. Uppköpen definieras som investeringar samtidigt som det uppköpta företaget ofta kan tömmas på lager och leverantörsskulder inför en sammanslagning. Då det uppköpta företaget konsolideras in i moderbolaget frigörs kundfordringarna. Det kan se ut som att resultatkvaliteten är bättre än den egentligen är, det vill säga att det operativa kassaflödet vida överstiger slutresultatet i resultaträkningen. I sådana företag bör man titta på det fria kassaflödet efter investeringar och efter uppköp.

Så kallade omstruktureringskostnader är ett evigt problem och förekommer vanligtvis i uppköpssituationer. Företag som köper andra företag letar gärna efter möjligheter att minska kostnaderna. Det kan handla om att minska personalstyrkan.

En extraordinär omstruktureringskostnad kan redovisas långt ned i resultaträkningen idag. Denna omstruktureringskostnad kan vara betydligt högre än exempelvis kostnaderna för de förväntade avgångsvederlagen. På så sätt skapar företaget en reserv i balansräkningen eftersom de kan bokföra andra driftkostnader mot kommande kvartal tills reserven är tömd. Investerarna bryr sig mindre om en ”extraordinär” kostnadspost idag, men uppskattar däremot högre marginaler (lägre kostnader) i framtiden.

  1. Fusk i presentationen av nyckeltal

Investerarna tenderar att acceptera de nyckeltal som företagen presenterar utan vidare frågor. Men man ska vara försiktig när målsiffror redovisas. De flesta målsiffror kan företagen definiera som de vill. ”Non GAAP-cash earnings”, EBITDA, ROIC, SSS (same store sales growth), ”cash earnings” och ARPU är bara några av ett stort antal nyckeltal och redovisningssiffror där företagen själva helt kan definiera vad de innebär. I noterna finns som regel en definition av de här siffrorna.

Låt säga att du vill presentera något bättre siffror för ”same store sales growth”. Då kan du bara förlänga tiden för hur länge en nyöppnad butik ska omfattas av definitionen från 12 till 18 månader.

Leta noga efter röda redovisningsflaggor

Var försiktig när företagets VD har inställningen att ”vi ska alltid leva upp till förväntningarna”. Företag vars kultur handla om att leva upp till kortsiktiga förväntningar och som hela tiden säger att de överträffat förväntningarna är betydligt mer benägna att trixa med redovisningen än andra företag.

Vårt uppdrag inom ODIN är att investera i värdeskapande företag och inte betala för mycket för dem. Vi har som mål att upptäcka och avslöja kreativ redovisning. Om vi upptäcker röda flaggor håller vi oss borta!

Skriven av förvaltare Oddbjørn Dybvad

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.