Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Är det egentligen så smart med guidning?

Är det egentligen så smart med guidning?

Många har nog stött på talesättet: «Happiness equals reality minus expectations». Ju lägre förväntningar, desto lättare att bli nöjd. Börsnoterade företag tänker kanske på samma sätt för att göra sina aktieägare ”nöjda”? Vi ska i denna artikel titta på flera aspekter som man bör vara uppmärksam på när det gäller bolagens guidning.

Vad är guidning?
Guidning är ett sätt för bolagen att kommunicera sina förväntningar om framtiden på finansmarknaden. Skriftlig guidning är den vanligaste formen för detta. Som regel publicerar bolag sådan information i samband med kvartalsrapporter eller kapitalmarknadsdagar. Guidning kan vara allt från konkreta tongångar till luddiga formuleringar. Exempel;

 • ”Framtidsutsikterna är positiva.”
 • ”Vi räknar med fortsatt prispress.”
 • ”Vi räknar med en hög ensiffrig försäljningsökning.”
 • ”Rörelsemarginalen beräknas stiga med 10-12 procent.”
 • ”Utdelningen ska var 40-60 procent av resultatet.”
 • ”Vi förväntar oss volymer på 11,8 m ton nästa kvartal.”
 • ”Vinsten per aktie beräknas uppgå till 8,55-8,75 per aktie under nästa år.”

Guidning kan uppväga mer asymmetrisk information. Bolagen bör trots allt ha bättre möjligheter att sia om sin egen framtid än vi som är utomstående. De har kunskap om ingångna avtal, konkurrensbilden, ändringar i inköps- och försäljningspriser men även många andra viktiga faktorer.

Bolagen ger ibland också lite mindre formell guidning, och då gärna muntlig sådan. Där kan de antingen vara mer konkreta i sin skriftliga guidning ex. ”Vi torde hamna i övre delen av intervallet” eller lämna ny information som ”November blev ju en mycket bra månad”. Även om guidningen bör bidra till en mindre skev informationsfördelning kan muntlig guidning i somliga fall få motsatt effekt.

Underlättar guidning jobbet för oss som arbetar med aktier?

Även om man skulle kunna tro att ju mer information som blir tillgänglig, desto enklare blir det, så får ju hela marknaden tillgång till samma information. Goda fundamentala analyser av bolaget och den marknad de verkar på är förstås fortsatt av vikt, men vi kan notera att fokus i högre grad ligger på bolagens träffsäkerhet. Semantik och analys av kroppsspråket blir viktigare. Man kan ofta se kommentarer som ”Bolaget tycks känns sig bekväma med guidningen” och vad är egentligen skillnaden mellan ”en avsevärd förbättring” och ”avsevärt bättre”? Det är också viktigt att skilja på bolagens guidning och uppsatta mål.

Förtydligande av agendan
Det är inte alltid bolagens bästa uppskattningar som ligger till grund för en guidning. Vi har listat några fall där bolagen har skiftande argument för vad de kommunicerar.

 • Sänka förväntningarna för att få ”nöjda aktieägare”
 • Man målar fan på väggen för att medvetet skapa en ”ankareffekt” som de sedan kan arbeta utifrån
 • Anställda/fackföreningar i samband med uppsägningar
 • Underleverantörer/kunder och priser
 • Överdrivet hög guidning för att motivera verksamheten att gå extra långt
 • Låg guidning för att påverka bonusar där ledningen får bonus baserat på relativ prestation

Nackdelar med guidning

 1. Bolagen låser sig.
 • Ett bolag som har angett en marginal på exempelvis tio procent, kan komma undan med försäljningar/order med nio procents marginal om volymen är stor eller risken låg, förutsatt att bolaget klarar av det.
 • Bolagen kan undvika att göra nödvändiga investeringar i forskning och utveckling då detta på kort sikt urvattnar marginalerna och därmed hindrar bolagen från att leva upp till sin guidning.
 • Bolagen kan låta bli att göra nödvändiga investeringar då det hindrar dem från att uppnå den utdelningsnivå de föresatt sig.
 • Att låsa sig vid ett mål för belåningsgraden kan också påverka bolag att fatta felaktiga beslut när det kommer till investeringar och utdelning.
 1. Bolagen kan snabbt avslöja att de egentligen inte har så bra koll, vare sig på de marknader de verkar på eller på den egna utvecklingen. Många bolag uppvisar stora avvikelser mellan den egna guidningen och verkligt utfall med skadad trovärdighet som följd.
 2. Många bidragande faktorer är externa och ligger därmed utom bolagens kontroll. Det kan handla om valuta, råvarupriser, nya konkurrenter, disruption eller andra aspekter som påverkar bolagens nyckeltal och kan leda till avvikelser från guidningen.

Vad anser vi att bolagen bör tänka på i sin guidning?

 1. De bästa bolagen är uppenbart de som har bäst riskjusterad värdeskapning. Avkastningen är summan av resultattillväxt, utdelning och omvärdering, varav den sista faktorn spelar mindre roll ju längre tidshorisont vi har. Som vi tidigare nämnt så får inte guidningen hindra bolagen från att fatta rationella beslut, dvs. beslut som maximerar summan av den riskjusterade resultattillväxten och utdelningen över tid.
 2. Bolagen bör inte göra guidningar om faktorer som ligger utom deras egen kontroll. Aspekter som väsentligen kan påverkas av valuta, råvarupriser och liknande är svåra att förutse.
 3. Bolagen bör inte lämna ut information som konkurrenter kan dra nytta av. Det är viktigt att inte låta sig pressas av analytiker och finansmarknaden i allmänhet. Man ska inte plötsligt ändra fokus.
 4. Det är mycket kortsiktigt att tro att det är smart att ta bort grafen eller guidningen om marginalerna under ett kvartal är svaga.
 5. Vi är för att samma information når ut till alla aktörer på marknaden oavsett om det sker skriftligt eller muntligt.

Med tiden kommer alla bolag att få vad de förtjänar. På ODIN vill vi att bolagen ska fokusera på värdeskapande och trovärdig/ärlig kommunikation till aktiemarknaden, vilket i normala fall innebär minimalt med siande om framtiden.

Vill du börja spara direkt hos oss? Klicka här

Skrivet av Thomas Nielsen, förvaltare av ODIN Fastighet

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.