Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

ODIN Global – världen är full av möjligheter

ODIN Global – världen är full av möjligheter

ODIN Global har de senaste tio åren inte tagit rygg på någon trend eller liknande, utan är en konservativt, aktivt förvaltad fond med ett brett och flexibelt globalt mandat och en inriktning mot etablerade och förståeliga affärsmodeller som växer. Till skillnad från en global indexplacering är ODIN Global betydligt mer diversifierad geografiskt och branschmässigt och erbjuder därmed en bättre riskspridning. Vi lägger stor vikt på mjuka faktorer som ägarstrukturer, organisationsmodeller och människor.

Målsättningen med fonden är att skapa en långsiktig attraktiv avkastning genom att investera i cirka 25-35 etablerade kvalitetsbolag, företrädelsevis små- och medelstora, som kännetecknas av stabila affärsmodeller, goda tillväxtmöjligheter, starka marknadspositioner, hög kapitalavkastning (ROE) och det vi betraktar som bra ledarskaps- och ägarstyrning. Fonden har ett långsiktigt mål om att ge en högre avkastning än den globala aktiemarknaden. Fonden lämpar sig alltså väl för den som söker en global exponering utifrån en relativt konservativ och traditionell förvaltningsfilosofi som inte går för långt ut på riskskalan.

ODIN Global har ett förvaltat kapital om 4,5 mdr SEK, vilket skapar flexibilitet då vi kan investera i allt från micro cap till large cap. De flesta globalfonder är vanligtvis inriktade mot large- och mega-cap segmentet eller förvaltar betydligt större belopp vilket gör det svårt att investera i mindre bolag. Vi har aktivt valt att primärt exponera oss mot kvalitativa små- och medelstora bolag med duktiga ägare av kött och blod, en engagerad ledning och en bra tillväxtpotential.

Fonden har en active share på 98 procent och förvaltas indexoberoende med en hög avvikelsegrad gentemot jämförelseindex. På hemsidan (se länkar nedan) hittar du också alla innehav i portföljen under rubriken ”Portfölj”.

Utifrån ett risk/reward-perspektiv:

 • Diversifiering utifrån bolagsstorlek, geografi och bransch
 • ”Konservativ” förvaltning som inte går för långt ut på riskskalan
 • Etablerade kvalitetsbolag med tillväxt, effektiv kapitalallokering och engagerade ägare
 • Vi investerar i och tillsammans med människor – stor vikt läggs på mjuka faktorer som ägarstrukturer, organisationsmodeller och människor
 • Vi strävar efter en låg skuldsättning bland innehaven

Miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) är en integrerad del av fondens investeringsprocess. Vi exkluderar bolag baserat på interna utvärderingar och NBIM (Oljefonden). Vi screenar regelbundet våra portföljer med hjälp av Sustainalytics, vi för en aktiv dialog med ledningen i de bolagen vi äger, vi röstar på bolagsstämmor och sitter med i flertalet valberedningar och skrev tidigt på FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Etiska exkluderingar i ODIN Global:

 • Tobak
 • Pornografi
 • Spel
 • Alkohol
 • Upstream olja
 • Kontroversiella vapen

ODIN Global har tre andelsklasser – A, B och C.
ODIN Global A riktar sig mot institutionella investerare då minsta insättning är 10 miljoner.
ODIN Global B vänder sig till de som vill göra en investering från 1 miljon kronor – 10 miljoner kronor 
ODIN Global C är vår vanliga andelsklass utan insättningskrav

Hör gärna av dig till någon av oss till höger för att ses för en presentation eller mer information.

 

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.