Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

ODIN Global – världen är full av möjligheter

ODIN Global – världen är full av möjligheter

ODIN Global är en aktivt förvaltad all-capfond med ett brett globalt mandat. Vi söker främst efter etablerade och förståeliga affärsmodeller som växer. Till skillnad från en global indexplacering är ODIN Global betydligt mer varierad geografiskt och branschmässigt, vilket gör att fonden erbjuder en bättre riskspridning.

Vi lägger stor vikt vid mjuka faktorer som ägarstrukturer, organisationsmodeller och vilka människorna är bakom bolagen. Fonden består till 50 procent av investmentbolag, 25 procent ägarledda bolag och 25 procent bolag som är institutionellt ägda (ex Accenture).

Målsättningen med ODIN Global
Målsättningen med fonden är att skapa en långsiktig attraktiv avkastning genom att investera i cirka 25-35 etablerade kvalitetsbolag, företrädelsevis små- och medelstora, som kännetecknas av stabila affärsmodeller, goda tillväxtmöjligheter, starka marknadspositioner, hög kapitalavkastning (ROE) och det vi betraktar som bra ledarskaps- och ägarstyrning.

Vi lägger mycket tid på att försöka hitta kompetenta ledare som är duktiga på kapitalallokering och att investera bolagets kapital på ett framgångsrikt sätt. ODIN Global har ett långsiktigt mål om att ge en högre avkastning än den globala aktiemarknaden. Fonden lämpar sig väl för den som söker en global exponering utifrån en relativt konservativ och traditionell förvaltningsfilosofi som inte går för långt ut på riskskalan. Det som gör fonden unik är förvaltarens förmåga till stockpicking.

ODIN Global har ett förvaltat kapital om 4,5 mdr SEK, vilket skapar flexibilitet då vi kan investera i allt från micro cap (väldigt små bolag) till large cap (stora bolag). Vad som gör ODIN Global unik är att vi aktivt har valt att primärt exponera oss mot kvalitativa små- och medelstora bolag med erfarna och framgångsrika ägare av kött och blod, en engagerad ledning och en bra tillväxtpotential. De flesta globalfonder är vanligtvis inriktade mot large- och mega-cap segmentet eller förvaltar betydligt större belopp vilket gör det svårt att investera i mindre bolag.

Fonden har en active share på 98 procent och förvaltas indexoberoende med en hög avvikelsegrad gentemot jämförelseindex. På hemsidan (se länkar här bredvid) hittar du också alla innehav i portföljen under rubriken ”Portfölj”.

Utifrån ett risk/reward-perspektiv:

 • Diversifiering utifrån bolagsstorlek, geografi och bransch
 • ”Konservativ” förvaltning som inte går för långt ut på riskskalan
 • Etablerade kvalitetsbolag med tillväxt, effektiv kapitalallokering och engagerade ägare
 • Vi investerar i och tillsammans med människor – stor vikt läggs på mjuka faktorer som ägarstrukturer, organisationsmodeller och människor
 • Vi strävar efter en låg skuldsättning bland innehaven

Hållbarhet
Miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) är en integrerad del av fondens investeringsprocess. Vi exkluderar bolag baserat på interna utvärderingar och NBIM (Oljefonden). Vi screenar regelbundet våra portföljer med hjälp av Sustainalytics, vi för en aktiv dialog med ledningen i de bolagen vi äger, vi röstar på bolagsstämmor och sitter med i flertalet valberedningar och skrev tidigt på FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Under 2018 arbetade vi intensivt med att konkretisera och förtydliga vårt eget ramverk för ansvarsfulla investeringar, vilket bland annat innebar följande:
– kartläggning av utmaningar och möjligheter för det enskilda bolaget vid investeringsbeslut
– bättre rutiner för hantering av ”händelser” på de bolag vi äger
– samordning av vår kommunikation med bolagen mellan olika investeringsteam
– frekventare ESG-rapportering under 2019 (halvårsvis i stället för på årsbasis).

Aktivt ägande
Vi är aktiva ägare och ska representera andelsägarna på så många bolagsstämmor som möjligt i de bolag över hela världen som fonderna investerar i. För att effektivisera och garantera att vi utnyttjar vår rösträtt på bästa möjliga sätt använder vi tjänster från ISS Proxy Voting Service. Här fokuserar vi specifikt på hållbarhet genom att alla stämmor sker utifrån hållbarhetsfaktorer.

Under 2018 lade vi 3 205 röster på 225 bolagsstämmor. Detta motsvarar ett röstdeltagande på 100 procent. I 172 fall röstade vi emot bolagens rekommendationer. När vi väljer att göra det handlar det som regel om bonusprogram och ersättningsnivåer till ledning och styrelse, val av styrelseledamöter, inskränkning av aktieägarrättigheter eller att vi vill trycka på ökad rapportering, öppenhet och riktlinjer på ESG-området.

Många av våra bolag gör enligt vår mening bra ifrån sig och vi ser att de tar miljö- och samhällsansvar ytterst seriöst. De inser vikten av att ange en tydlig riktning och påverka hela värdekedjan. Ökade krav från kunder, ägare, myndigheter och inte minst investerare leder till förbättringar. Detta är positivt för såväl vår omvärld som för vår avkastning. Under 2019 fortsätter vi vår dialog med bolagen. Vi kommer att ta upp problemställningar som vi tycker är viktiga och vi kommer att fokusera särskilt på koldioxidutsläpp, ersättningsmodeller och korruption. Genom att skaffa oss mer kunskap på olika områden blir vi också bättre rustade att ställa rätt frågor och hjälpa de bolag vi äger att välja rätt väg för framtiden.

Etiska exkluderingar i ODIN Global:

 • Tobak
 • Pornografi
 • Spel
 • Alkohol
 • Upstream olja
 • Kontroversiella vapen

ODIN Global har fyra andelsklasser – A, B, C och D
ODIN Global A riktar sig mot institutionella investerare då minsta insättning är 10 miljoner
ODIN Global B vänder sig till de som vill göra en investering från 1 miljon kronor – 10 miljoner kronor 
ODIN Global C är vår vanliga andelsklass utan insättningskrav
ODIN Global D kan du köpa i vårt ISK till en lägre förvaltningsavgift

Hör gärna av dig till någon av oss till höger för att ses för en presentation eller mer information.

 

 

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.