Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

ODIN Sverige fyller 25 år!

ODIN Sverige fyller 25 år!

ODIN Sverige har haft väldigt fina 25 år med en avkastning på +5 061 procent sedan start. Det låter ju bra, men vad betyder det egentligen?

Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C den 31 oktober 1994, dagen som fonden startade, lät dem vara och tog ut allt den 31 oktober 2019 hade du haft över 5 miljoner. 100 000 i fondens jämförelseindex (OMXSB Cap GI) under samma tidsperiod hade blivit lite över 1,5 miljoner.

Varför ska man som svensk investerare lägga sitt sparande i ODIN Sverige?
En viktig skillnad mellan ODIN Sverige och andra Sverigefonder är att ODIN Sverige är en så kallad all cap-fond. De allra flesta Sverigefonder fokuserar antingen på stora eller på små bolag. Vi försöker hitta de bästa bolagen oavsett storlek. Det ger oss inte bara bättre riskspridning, utan också bättre möjligheter att lyckas över tid.

ODIN Sverige C har levererat en överavkastning med i snitt 5,48 procent per år efter avgifter under de snart 25 år sedan fonden startade 1994 (31 oktober 1994 – 30 september 2019)

Det är viktigt att komma ihåg att denna överavkastning har skett samtidigt som den svenska aktiemarknaden har legat i absoluta toppen vad gäller avkastning de senaste 50 åren. Det har resulterat i god avkastning på flera tusen procent för de andelsägare som varit med oss länge. Det finns många duktiga Sverigeförvaltare, men det är inte lätt att hitta andra Sverigefonder med lika lång historik.

En investering i ODIN Sverige är inte bara en fokuserad satsning på Sverige och svensk ekonomi. Mindre än en fjärdedel av intäkterna hos bolagen i fonden kommer från Sverige. Den absoluta majoriteten kommer från andra länder eftersom de svenska bolagen har varit oerhört skickliga på att ta ett vinnande koncept från Sverige och vidare ut i världen. Sverige har väldigt många kvalitetsbolag som är världsledande inom sina respektive nischer. Jämfört med en investering i något som är helt beroende av Sverige och svensk ekonomi får man bättre riskspridning och tillväxtmöjligheter om man investerar i ODIN Sverige.

Vad är syftet och målsättningen med fonden?
Målet är att leverera högre avkastning till våra andelsägare än index över tid. Detta gör vi genom att försöka identifiera de bästa bolagen, och köpa in oss i dem när det är möjligt att göra det till ett attraktivt, eller i varje fall rimligt pris, vilket är enklare sagt än gjort.

Bra bolag är sådana som kan växa lönsamt och generera en hög kapitalavkastning över längre perioder. Att hitta bolag som har lyckats med det historiskt är inte så svårt. Det är även enkelt att hitta bolag som för tillfället är ”billiga”. Den riktigt svåra uppgiften vi har att lösa för våra andelsägare är att avgöra vilka bolag som kommer fortsätta leverera god tillväxt och kapitalavkastning framöver. Det är analysarbetet kring detta som upptar den största delen av vår tid. Dels analyserar vi konkurrensbilden, huruvida bolaget har några konkurrensfördelar, och i vilken utsträckning dessa fördelar gentemot konkurrenterna kan bedömas vara hållbara. Vi använder oss också av ett advisory board för att få ytterligare insikt från seniora personer som har jobbat i näringslivet. Vi spenderar också mycket tid på att träffa bolagen och intervjua, samtala och bolla idéer med företagsledningen.

Ur ett globalt perspektiv är den svenska aktiemarknaden i topp vad gäller hållbara bolag, betyder det att man som förvaltare för en Sverigefond inte behöver ta hänsyn till hållbarhet?
Hållbarhet måste man alltid ta hänsyn till. Som aktiva och långsiktiga investerare är det väldigt viktigt att bolagen vi investerar i har en hållbar affärsmodell med sund ägarstyrning och bra ledning. En sak vi är stolta över att vårt koldioxidavtryck i ODIN Sverige bara är 4,65 jämfört med index som ligger på 9,13.

Under 2018 arbetade vi intensivt med att konkretisera och förtydliga vårt eget ramverk för ansvarsfulla investeringar, vilket bland annat innebar följande:

• kartläggning av utmaningar och möjligheter för det enskilda bolaget vid investeringsbeslut
• bättre rutiner för hantering av ”händelser” på de bolag vi äger
• samordning av vår kommunikation med bolagen mellan olika investeringsteam
• frekventare ESG-rapportering under 2019 (halvårsvis i stället för på årsbasis)

Många av våra bolag gör enligt vår mening bra ifrån sig och vi ser att de tar miljö- och samhällsansvar ytterst seriöst.

Under 2019 har vi fortsatt vår dialog med bolagen. Vi tar upp problemställningar som vi tycker är viktiga och vi fokuserar särskilt på koldioxidutsläpp, ersättningsmodeller och korruption. Genom att skaffa oss mer kunskap på olika områden blir vi också bättre rustade att ställa rätt frågor och hjälpa de bolag vi äger att välja rätt väg för framtiden.

Nämn en investering under året och bakgrunden till varför just det bolaget är av intresse?
Vi har förmånen att vara aktieägare i många riktigt bra bolag, så det är svårt att inte nämna alla. Ett bolag vi äger sedan tidigare, men där vi investerade mer under första kvartalet 2019, är Hexagon med VD Ola Rollén. Även han en mycket skicklig entreprenör som byggt bolaget över många år. Från att ha varit ett ostrukturerat konglomerat när Ola tog över som VD, har bolaget genom ett stort antal förvärv utvecklats till att bli ett större och mer fokuserat teknikbolag som är världsledande på olika sorters mätteknik. Under de senaste åren har bolaget fortsatt att klättra i värdekedjan genom att investera i allt mer mjukvara och andra digitala verktyg som gör det möjligt för bolaget att ta nästa steg. Genom bolagets mätverktyg får man en exakt bild av den fysiska verkligheten, men genom mjukvaran kan dessa mått översättas på ett allt enklare sätt till digitala modeller som kan användas för analys, design och planering på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. När Ola tog över som VD år 2000 var börsvärdet ungefär 2 miljarder kronor. Idag, 19 år senare, är bolaget värt mer än 170 miljarder kronor. Vi är väldigt glada över att ha fått vara med på resan.

Följ oss gärna på Linkedin för uppdateringar 

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.